bg lower
RINGGIT WAHYU LAMPAHAN
AJISAKA CITRA SANG PAMARTA

Gagasan Cariyos: Mgr. Johannes Pujasumarta
Naskah/Dhalang: Rm. F.X. Wiyono, Pr

Para sedherek ingkang kinasih ing Pangeran,

Tahun 2010 umat Allah Keuskupan Agung Semarang ngaturaken atur panuwun awit anggen Dalem Gusti sampun kersa ngamping-ampingi lampahing sejarah selebeting 70 taun, nyarengi anggenipun mungkasi taun tumapaking Arah Dasar 2006-2010. Mila tahun 2010 kasebat taun atur panuwun tumpraping habitus enggal ingkang kabangun salebeting gangsal taun punika.

Kangge mratelakaken atur panuwun wau dalu punika ing Ganjuran kaaturaken RINGGIT WAHYU LAMPAHAN AJISAKA CITRA SANG PAMARTA, dening Ki Dhalang Rama Fransiskus Xaverius Wiyono, Pr.

Taksih kemutan kula lan kita sedaya bilih ing taun 2008 umat ngawontenaken Kongres Ekaristi Keuskupan Kapisan Keuskupan Agung Semarang, ngolah tema: Ekaristi, Andum Roti Gangsal lan Ulam Kalih.

Nyonto lare ingkang ngunjukaken bektanipun roti gangsal lan ulam kalih, ingkang lajeng katampi dening Gusti, binerkahan, lan kaparingaken dhateng para murid supados dipun dum dhateng tiyang sadaya ingkang ndherek Gusti, kita sedaya ugi kadhawuhan andum berkah dhateng sok sintena, utaminipun ingkang alit, sekeng, miskin, kesingkir lan difabel. Tujuan Kongres Ekaristi supados umat tansaya tresna dhateng Sang Kristus ingkang dados Roti rejekining gesang, lan margi makaten kita lajeng sumadiya kautus andum rejekining gesang.

Sampun mataun-taun umat Katolik nguri-uri kabudayan Jawi, caos pangabekti dhateng Sang Maha Prabu Kristus, Pangeraning Para Bangsa. Punika wujuding inkulturasi iman. Inkulturasi katindakaken supados pawartaning Injil, kabar kabingahan Dalem saged katampi dening kita sedaya ingkang boten saged uwal saking cirining kabudayan Jawi, adat Jawi, lan basa Jawi ingkang ngemot caraning manungsa ulah cipta, ulah rasa lan ulah karsa. Jatining manungsa inggih jatining cinipta ingkang katimbalan manembah dhumateng Sang Hyang Hana.


HANACARAKA DATASAWALA PADHAJAYANYA MAGABATHANGA

Hing mula buka hana Sabda. Sabda mau mijil saka Hyang Hana. Amarga Hyang Hana ngendika, kabèh waé kang dikersakaké dadi hana. Mula Hyang Hana ngendika, “Hanaa aksara, mula aksara dadi hana”. Aksara mau yasané Sang Aji Saka. Aji Saka kautus déning Hyang Hana tindak menyang donya, lan dedalem ing tengah-tengahing manungsa. Panjenengané lenggah ing Kratoning Sang Jinebadan, kang aran Kraton Majeti, kratoning katentreman amarga Hyang Hana dadi Gustining umat, lan umat dadi umat kagungan Dalem Gusti. Sajroning Kraton mau umat manungsa kaparingan wewenang hanjenengi kabèh kang sarwa cinipta déning Sang Hyang Hana nganggo aksara yasané Aji Saka.

RINGGIT WAHYU LAMPAHAN AJISAKA CITRA SANG PAMARTA


Nuwun,

Kula pun,
Johannes Pujasumarta

Bandung, 31 Desember 2010
sekretariat
Kompleks Ruko Mega GrosirCempaka Mas Blok N no 21Jl. Letjen Suprapto Jakarta Pusat Telp: 021-42889232Fax: 021-42889233Email: karuniadanpanggilan@yahoo.co.id
login
USERNAME
bar login
PASSWORD
bar
date and time
Sat Jan 23 2021 03:13 AM
Our Visitors :1206637
forumterbaru dalam forum
Cari Berita
logo
Jasa Pembuatan Website By IKT